Politiattester

JOY krever politiattest uten anmerkninger av alle frivillige (og eventuelle ansatte) over 15 år som skal utføre oppgaver for JOY som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (dvs. under 18) eller mennesker med utviklingshemning.

Det er to viktige overordnede grunner til at man har innført en ordning med politiattest:

  1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med JOYs verdigrunnlag.
  2. Det skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

Prosedyre for politiattest 

Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra JOY på at det foreligger et behov for politiattest. Politiattesten må innhentes på nytt minimum hvert 3. år, JOY vurderer det som nødvendig eller ved nye verv om JOY krever dette.

Daglig leder er gitt ansvaret om å følge opp arbeidet knyttet til politiattester.

  1. Daglig leder informerer den enkelte om at man må ha politiattest.
  2. Daglig leder skal fylle ut følgende skjema, og sende dette til søker sammen med følgende lenke https://attest.politi.no/ hvor søker elektronisk sender inn søknad vedlagt mottatt skjema fra daglig leder.
  3. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søkeren.
  4. Søker fremlegger politiattest for  daglig leder.  
    Om det er anmerkninger knyttet til attest eller den ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for JOY som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.
  5. Daglig leder lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.