Årsmøtet

Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Innkalling og saker

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

TILLITSVALGTE

Ordinært årsmøte velger tillitsvalgte i tråd med vedtekter.

Vil du bidra på noe nivå via tillitsverv eller frivillig arbeid så er det bare å ta kontakt!

Vedtekter

Det vises til JOYs vedtekter for informasjon rundt diverse formkrav.