Forsikringer

Om og når uhellet er ute er det viktig at man har egne forsikringer i orden. 

JOY har klubbforsikring, som inkluderer styreansvar, kriminalitet (underslag), klubbansvar, rettshjelp og ulykkesforsikring. JOY har også lovpålagt yrkesskadeforsikring for medarbeidere i fritidsklubbene. Mer om forsikringene: 

Ansvarsforsikring

Kan begrense klubbens økonomiske tap hvis det oppstår skader på mennesker eller ting i forbindelse med drift, aktiviteter eller arrangementer.

Kriminalitet

Kan begrense klubbens økonomiske tap hvis ansatte, tillitsvalgte eller medlemmer gjør straffbare handlinger. 

Rettshjelpsforsikring

Dekker utgifter til advokat, rettssak, sakkyndige og vitner når klubben er part i en tvist som er omfattet av forsikringen.

Ulykkesforsikring

Forsikringen dekker alle som deltar på dugnad og i frivillig, ulønnet arbeid for klubben. 

Styreansvarsforsikring

Begrenser styremedlemmers økonomiske tap dersom et styremedlem blir erstatningsansvarlig.

Yrkesskadeforsikring

Gjelder alle ansatte og dekker tap av fremtidig inntekt, tapt inntekt, ménerstatning ved varig nedsatt funksjonsevne (medisinsk invaliditet), påførte og fremtidige merutgifter, dødsfallserstatning til ektefelle/samboer, utbetaling til barn ved dødsfall og begravelsesutgifter.

Båtutlån

Transport og marineforsikring: dekker kasko, brann, tyveri og ansvar ved drift og bruk av JOYs båter.

Fører og passasjerulykke: ulykkesforsikring for fører og passasjer.