Vedtekter

Vedtekter ble vedtatt på stiftelsesmøte 08.09.2013 og sist endret på årsmøte juni 2016.

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: JOY – Joint Organization for Youth_og ble stiftet OS.september 2013.

§ 2 Formål

JOY – Joint Organization for Youth – ønsker å øke opplevelsen av tilhørighet, deltagelse og glede blant barn og unge.

JOY – Joint Organization for Youth – skal opprette, forvalte og kvalitetssikre et mentornettverk for barn og unge.

Medlemmer av JOY – Joint Organization for Youth – er barn, unge og familier, samt mentorer i alle aldre. Mentorene er i alle aldre og uavhengig av geografisk plassering.

Mentorene i JOY- Joint Organization for Youth – er i alle aldre og uavhengig av geografisk plassering. Mentorskap er basert på frivillig innsats.

JOY – Joint Organization for Youth – forplikter seg til å trygge barn og unge i henhold til offentlig lovgivning og forskrifter. 

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Medlemmer er barn og unge fortrinnsvis i alderen 15-25, samt mentorer i alle aldre.

Barn/unge er fortrinnsvis fra bydel Gamle Oslo. Mentorene er i alle aldre og uavhengig av geografisk plassering.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av JOY – Joint Organization for Youth.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreståtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreståtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer.

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle JOY – Joint Organization for Youth’s – årsmelding

2. Behandle JOY – Joint Organization forYouth’s – regnskap i revidert stand

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontingent

5. Vedta JOY – Joint Organization for Youth’s – budsjett

6. Velge:

     a) Leder og nestleder

     b) PR-ansvarlig og styremedtem(mer)

     c) Revisor og dennes stedfortreder

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

Foreningen ledes av et styre på 2 – 3 antall medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med JOY – Joint Organization forYouth’s økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere JOY – Joint Organization for Youth – utad.

5. Styret velges for 2 år av gangen.

6. Styret må bestå av en leder og nestleder. I tillegg kan en egnet person velges inn som styremedlem om ønskelig.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14 Grupper /avdelinger

JOY – Joint Organization for Youth – kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. JOY – Joint Organization for Youth ·s – årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele kr 1,-, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere JOY – Joint Organization for Youth – utad uten styrets godkjennelse.

§ 15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 16 Oppløsning (§ 16 kan ikke endres)

Oppløsning av JOY – Joint Organization for Youth – kan bare behandles på ordinært årsmøte.

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av JOY – Joint Organization for Youth. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.