Styret

Styret i JOY er organisasjonens øverste myndighet mellom årsmøtene og skal iverksette årsmøtevedtak. Daglig leder rapporterer og utfører på vegne av styret.

Styremøter

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Formelle beslutninger skjer via styremøter og dokumenteres i styreprotokoller.

Innkallinger og protokoller fra styremøter

Det lages formelle innkallinger og styremøteprotokoller som arkiveres av styret.

Styremedlemmer

Styret må bestå av en leder og nestleder. I tillegg kan en egnet person velges inn som styremedlem om ønskelig. Styret velges for 2 år av gangen.

Vil du bidra på noe nivå via tillitsverv eller frivillig arbeid så er det bare å ta kontakt!

Styreansvarsforsikring

JOY er forpliktet til å ha diverse forsikringer og har også styreansvarsforsikring. Se Forsikringer for mer informasjon.

Det vises til JOYs vedtekte

VEDTEKTER

Se JOYs vedtekter for ytterligere informasjon rundt formkrav.